΢ Ͷ ^ ھ

cba上海队赛程 :Ptf.nn.dynamic_rnnֵԔ

cba㶫 www.axwwg.com  •rg2020-01-26 11:00:52   ߣ   ҪuՓ(0)

ԭ


tf.nn.dynamic_rnn(
cell,
inputs,
sequence_length=None,
initial_state=None,
dtype=None,
parallel_iterations=None,
swap_memory=Fal

ԭ

tf.nn.dynamic_rnn(
 cell,
 inputs,
 sequence_length=None,
 initial_state=None,
 dtype=None,
 parallel_iterations=None,
 swap_memory=False,
 time_major=False,
 scope=None
)

v⣺

import tensorflow as tf
import numpy as np
 
n_steps = 2
n_inputs = 3
n_neurons = 5
 
X = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_steps, n_inputs])
basic_cell = tf.contrib.rnn.BasicRNNCell(num_units=n_neurons)
 
seq_length = tf.placeholder(tf.int32, [None])
outputs, states = tf.nn.dynamic_rnn(basic_cell, X, dtype=tf.float32,
         sequence_length=seq_length)
 
init = tf.global_variables_initializer()
 
X_batch = np.array([
  # step 0  step 1
  [[0, 1, 2], [9, 8, 7]], # instance 1
  [[3, 4, 5], [0, 0, 0]], # instance 2 (padded with zero vectors)
  [[6, 7, 8], [6, 5, 4]], # instance 3
  [[9, 0, 1], [3, 2, 1]], # instance 4
 ])
seq_length_batch = np.array([2, 1, 2, 2])
 
with tf.Session() as sess:
 init.run()
 outputs_val, states_val = sess.run(
  [outputs, states], feed_dict={X: X_batch, seq_length: seq_length_batch})
 print("outputs_val.shape:", outputs_val.shape, "states_val.shape:", states_val.shape)
 print("outputs_val:", outputs_val, "states_val:", states_val)

log info:

outputs_val.shape: (4, 2, 5) states_val.shape: (4, 5)
outputs_val: 
[[[ 0.53073734 -0.61281306 -0.5437517 0.7320347 -0.6109526 ]
 [ 0.99996936 0.99990636 -0.9867181 0.99726075 -0.99999976]]
 
 [[ 0.9931584 0.5877845 -0.9100412 0.988892 -0.9982337 ]
 [ 0.   0.   0.   0.   0.  ]]
 
 [[ 0.99992317 0.96815354 -0.985101 0.9995968 -0.9999936 ]
 [ 0.99948144 0.9998127 -0.57493806 0.91015154 -0.99998355]]
 
 [[ 0.99999255 0.9998929 0.26732785 0.36024097 -0.99991137]
 [ 0.98875254 0.9922327 0.6505734 0.4732064 -0.9957567 ]]] 
states_val:
 [[ 0.99996936 0.99990636 -0.9867181 0.99726075 -0.99999976]
 [ 0.9931584 0.5877845 -0.9100412 0.988892 -0.9982337 ]
 [ 0.99948144 0.9998127 -0.57493806 0.91015154 -0.99998355]
 [ 0.98875254 0.9922327 0.6505734 0.4732064 -0.9957567 ]]

ݔXһ [batch_sizestepinput_size] = [423] tensorע҂@{õBasicRNNCellֻһѭhWjoutputsһÿstepݔĽY[batch_sizestepn_neurons] = [425]statesÿһӵǂstepݔڱ҂ѭhWjֻһ[،ʹ@һӵǂstepݔstepĴСǛ]Pϵ҂X4ӱMݔԪСn_neurons5statesĽY[batch_sizen_neurons] = [45]҂^씵statesÿlþoutputsһstepݔ

҂^mv[،ӵr@[،ע҂@Ȼ{BasicRNNCell

import tensorflow as tf
import numpy as np
 
n_steps = 2
n_inputs = 3
n_neurons = 5
n_layers = 3
 
X = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_steps, n_inputs])
seq_length = tf.placeholder(tf.int32, [None])
 
layers = [tf.contrib.rnn.BasicRNNCell(num_units=n_neurons,
          activation=tf.nn.relu)
   for layer in range(n_layers)]
multi_layer_cell = tf.contrib.rnn.MultiRNNCell(layers)
outputs, states = tf.nn.dynamic_rnn(multi_layer_cell, X, dtype=tf.float32, sequence_length=seq_length)
 
init = tf.global_variables_initializer()
 
X_batch = np.array([
  # step 0  step 1
  [[0, 1, 2], [9, 8, 7]], # instance 1
  [[3, 4, 5], [0, 0, 0]], # instance 2 (padded with zero vectors)
  [[6, 7, 8], [6, 5, 4]], # instance 3
  [[9, 0, 1], [3, 2, 1]], # instance 4
 ])
 
seq_length_batch = np.array([2, 1, 2, 2])
 
with tf.Session() as sess:
 init.run()
 outputs_val, states_val = sess.run(
  [outputs, states], feed_dict={X: X_batch, seq_length: seq_length_batch})
 print("outputs_val.shape:", outputs, "states_val.shape:", states)
 print("outputs_val:", outputs_val, "states_val:", states_val)

log info:

outputs_val.shape: 
Tensor("rnn/transpose_1:0", shape=(?, 2, 5), dtype=float32) 
 
states_val.shape: 
(<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_3:0' shape=(?, 5) dtype=float32>, 
 <tf.Tensor 'rnn/while/Exit_4:0' shape=(?, 5) dtype=float32>, 
 <tf.Tensor 'rnn/while/Exit_5:0' shape=(?, 5) dtype=float32>)
 
outputs_val:
 [[[0.   0.   0.   0.   0.  ]
 [0.   0.18740742 0.   0.2997518 0.  ]]
 
 [[0.   0.07222144 0.   0.11551574 0.  ]
 [0.   0.   0.   0.   0.  ]]
 
 [[0.   0.13463384 0.   0.21534224 0.  ]
 [0.03702604 0.18443246 0.   0.34539366 0.  ]]
 
 [[0.   0.54511094 0.   0.8718864 0.  ]
 [0.5382122 0.   0.04396425 0.4040263 0.  ]]] 
 
states_val:
 (array([[0.  , 0.83723307, 0.  , 0.  , 2.8518028 ],
  [0.  , 0.1996038 , 0.  , 0.  , 1.5456247 ],
  [0.  , 1.1372368 , 0.  , 0.  , 0.832613 ],
  [0.  , 0.7904129 , 2.4675028 , 0.  , 0.36980057]],
  dtype=float32), 
 array([[0.6524607 , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ],
  [0.25143963, 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ],
  [0.5010576 , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ],
  [0.  , 0.3166597 , 0.4545995 , 0.  , 0.  ]],
  dtype=float32), 
 array([[0.  , 0.18740742, 0.  , 0.2997518 , 0.  ],
  [0.  , 0.07222144, 0.  , 0.11551574, 0.  ],
  [0.03702604, 0.18443246, 0.  , 0.34539366, 0.  ],
  [0.5382122 , 0.  , 0.04396425, 0.4040263 , 0.  ]],
  dtype=float32))

҂f^outputsһӵݔ [batch_sizestepn_neurons] = [425]

statesÿһӵһstepݔY [batch_sizen_neurons] = [45] tensor

^m^씵statesеһarrayoutputsǂstepݔ

҂^mvBasicLSTMCellԪSĕrֻvӵr҂ֻҪBasicRNNCellQBasicLSTMCellӡϢ£

outputs_val.shape: 
Tensor("rnn/transpose_1:0", shape=(?, 2, 5), dtype=float32) 
 
states_val.shape:
(LSTMStateTuple(c=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_3:0' shape=(?, 5) dtype=float32>, 
    h=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_4:0' shape=(?, 5) dtype=float32>), 
LSTMStateTuple(c=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_5:0' shape=(?, 5) dtype=float32>, 
    h=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_6:0' shape=(?, 5) dtype=float32>), 
LSTMStateTuple(c=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_7:0' shape=(?, 5) dtype=float32>, 
    h=<tf.Tensor 'rnn/while/Exit_8:0' shape=(?, 5) dtype=float32>))
 
outputs_val: 
[[[1.2949290e-04 0.0000000e+00 2.7623639e-04 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
 [9.4675866e-05 0.0000000e+00 2.0214770e-04 0.0000000e+00 0.0000000e+00]]
 
 [[4.3100454e-06 4.2123037e-07 1.4312843e-06 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
 [0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]]
 
 [[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
 [0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]]
 
 [[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
 [0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]]] 
 
states_val: 
(LSTMStateTuple(
c=array([[0.  , 0.  , 0.04676079, 0.04284539, 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.0115245 , 0.  , 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ]],
  dtype=float32), 
h=array([[0.  , 0.  , 0.00035096, 0.04284406, 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.00142574, 0.  , 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ],
  [0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ]],
  dtype=float32)), 
LSTMStateTuple(
c=array([[0.0000000e+00, 1.0477135e-02, 4.9871090e-03, 8.2785974e-04,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 2.3306280e-04, 0.0000000e+00, 9.9445322e-05,
  5.9535629e-05],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00]], dtype=float32), 
h=array([[0.00000000e+00, 5.23016974e-03, 2.47756205e-03, 4.11730434e-04,
  0.00000000e+00],
  [0.00000000e+00, 1.16522635e-04, 0.00000000e+00, 4.97301044e-05,
  2.97713632e-05],
  [0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
  0.00000000e+00],
  [0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
  0.00000000e+00]], dtype=float32)), 
LSTMStateTuple(
c=array([[1.8937115e-04, 0.0000000e+00, 4.0442235e-04, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [8.6200516e-06, 8.4243663e-07, 2.8625946e-06, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00]], dtype=float32), 
h=array([[9.4675866e-05, 0.0000000e+00, 2.0214770e-04, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [4.3100454e-06, 4.2123037e-07, 1.4312843e-06, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00],
  [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 0.0000000e+00,
  0.0000000e+00]], dtype=float32)))

҂ȿLSTMԪĽY

鿴ȵăLSTMԪcҎԪȫͬĠB֞ɂhtctԌhtҕڠBctҕLڠB

҂statesLSTMStateTupleÿһʾÿһӵһstepݔ@ݔЃɂϢһhʾӛϢһcʾLӛϢSȶ[batch_sizen_neurons] = [45]statesһLSTMStateTupleеhoutputsһstepݔ

@ƪPtf.nn.dynamic_rnnֵԔСoҵȫϣܽoһҲϣҶ֧_֮

ܸdȤ:

 • pRNN:bidirectional_dynamic_rnn()ʹԔ

P

 • Ptf.nn.dynamic_rnnֵԔ

  Ptf.nn.dynamic_rnnֵԔ

  ԭ tf.nn.dynamic_rnn( cell, inputs, sequence_length=None, initial_state=None, dtype=None, parallel_iterations=None, swap_memory=Fal
  2020-01-26
 • pythonCWxgboostʹ

  pythonCWxgboostʹ

  1.xȡ ԭxgboostxȡlibsvm import xgboost as xgb data = xgb.DMatrix(libsvmļ) ʹsklearnxȡlibsvm from sklearn.
  2020-01-26
 • \ՄTensorflow ӑBpRNNݔ}

  \ՄTensorflow ӑBpRNNݔ}

  tf.nn.bidirectional_dynamic_rnn() def bidirectional_dynamic_rnn( cell_fw, # ǰRNN cell_bw, # RNN inputs, # ݔ sequence_length=No
  2020-01-26
 • pythonȡվӕϢČFa

  pythonȡվӕϢČFa

  TxֻץȡQϢdַ惦 칤DBUtil.py import pymysql class DBUtils(object): def connDB(self):
  2020-01-26
 • TFRecordʽ惦cxȡ

  TFRecordʽ惦cxȡ

  Tensor FlowٷWվṩNxȡķ 1. AdTensor FlowDжx׃Д,ֱǶDӖ^r
  2020-01-26
 • ʹ tf.nn.dynamic_rnn չ_rgSȷʽ

  ʹ tf.nn.dynamic_rnn չ_rgSȷʽ

  چ΂ RNNCell ʹɫ call M\r ֻЕrgǰMһ ʹ x1 ho õh1 ͨ^ x2 h1 õ h2 tf.nn.dynamic_r
  2020-01-26
 • tensorflow ckptģͺpbģͫ@ȡcQ,ckptDpbģ͌

  tensorflow ckptģͺpbģͫ@ȡcQ,ckptDpbģ͌

  ckpt from tensorflow.python import pywrap_tensorflow checkpoint_path = 'model.ckpt-8000' reader = pywrap_tensorflow.NewCheckpointReader(checkpoint_pa
  2020-01-26
 • tensorflowģ^mӖ fineturn

  tensorflowģ^mӖ fineturn

  QtensoflowӖģ^mӖfineturnĆ} Ӗa ΄ x = 3.0, y = 100.0 \㹫ʽ xW+b = y Wb # -*- coding: u
  2020-01-26
 • PythonFFLVҕlƴӹ

  PythonFFLVҕlƴӹ

  ժҪ ĺfFLVļĸʽԴ˞lcʹ Python FFLVҕlƴ һ.FLVļʽ PFLVļʽĽWT@ͺνBһ
  2020-01-26
 • TensorFlow dataset.shufflebatchrepeatʹԔ

  TensorFlow dataset.shufflebatchrepeatʹԔ

  ֱӿaԔע?? import tensorflow as tf import numpy as np d = np.arange(0,60).reshape([6, 10]) # arrayDtensor data = tf.data.
  2020-01-26